Urbana, Ohio

IORY - Miami Street Bridge (Champaign County, Ohio)
Built 1926
Deck plate girder bridge over Miami Street US 36 on IORY Railroad and Simon Kenton Trail
Open to traffic

IORY - Simon Kenton Trail Bridge (Champaign County, Ohio)
Pony/through plate girder bridge over Railroad/Simon Kenton Trail on IORY Railroad/Simon Kenton Trail
Open to traffic