Minidoka County

EIRR - Snake River Bridge   [Map · Street View]
Whipple through truss bridge over Snake River on Eastern Idaho Railroad (EIRR)
Open to traffic
Built Ca. 1890
Overland Bridge   [Map · Street View]
Beam bridge over Snake River on Route 27
Open to traffic