St. Louis, Iron Mountain & Southern Railway

Exhibit Map
ft. ft.