Louisville & Frankfort Railroad

LN - Frankfort Fink Truss (Franklin County, Kentucky)
Built 1868; Raised 1893; Replaced 1898
Fink through truss bridge