Somerset Township, Illinois

Richwood Bridge (Jackson County, Illinois)
Built 1911
Concrete pony/through girder bridge