Smithson Township, Illinois

Leuthmeier Bridge (St. Clair County, Illinois)
Built 1909
Concrete girder bridge at an unknown location